باشگاه مشتریان اددآپ

گروه تبلیغاتی اددآپ دارای باشگاه مشتریان می‌باشد که به گروه‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم می‌شوند.

شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در باشگاه مشتریان بشرح ذیل می‌باشد:

طلایی
مشتریانی که در طول یکسال بودجه کمپین تبلیغاتی‌شان در تلکسیران به بیش از یک میلیارد تومان رسیده باشد و یا آنکه در طی یکسال بیش از ۱۲ کمپین تبلیغاتی با حداقل بودجه ۵۰ میلیون تومان در تلکسیران داشته باشند، مشمول عضویت طلایی خواهند بود.

مزایای بسته

آگهی هدیه اددآپ معادل ۱۵% بودجه کمپین تبلیغاتی مشتریان در سایر دسته بندی‌های تبلیغاتی در تلکسیران

+ ۱۵ ٪

نقره‌ای
مشتریانی که در طول یکسال بودجه کمپین تبلیغاتی‌شان در تلکسیران به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیده باشد و یا ۱۲ کمپین تبلیغاتی با حداقل بودجه ۲۵ میلیون تومان داشته اند از این امکان بهره‌مند خواهند بود.

مزایای بسته

آگهی هدیه اددآپ معادل ۱۰ % بودجه کمپین تبلیغاتی مشتریان در سایر دسته بندی‌های تبلیغاتی در تلکسیران.

+ ۱۰ ٪

برنزی
مشتریانی که در طول یکسال بودجه کمپین تبلیغاتی‌شان در تلکسیران به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است و یا ۱۲ کمپین تبلیغاتی با حداقل ۱۵ میلیون تومان داشته اند از این امکان بهره‌مند خواهند بود.

مزایای بسته

آگهی هدیه اددآپ معادل ۵ % بودجه کمپین تبلیغاتی مشتریان در سایر دسته بندی‌های تبلیغاتی در تلکسیران.

+ ۵ ٪

نکته

مشتریانی که تبلیغ دهند‌گان دیگری را به گروه تبلیغاتی اددآپ معرفی کرده باشند. ۲۵ % ازبودجه کمپین تبلیغاتی مشتریان جدید، بعنوان امتیار در باشگاه مشتریان منظورخواهد شد. و ضمنا ۵ درصد از بودجه تبلیغ دهنده جدید بعنوان اعتبار هدیه به بودجه کمپین معرف اضافه خواهد شد.